dalej suma: 0,00 zł
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dotycząca danych osobowych klientów sklepu internetowego

oraz

danych osobowych odbiorców przesyłek ze sklepu internetowego

 

Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywam się Dorota Madej-Kruszelnicka i z zespołem świetnych pracowników prowadzę sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://tuluz.pl/. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie (przy ul. [Garbarskiej 14]). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres [skleptuluz@gmail.com] lub telefonicznie pod nr [ 12 633 28 82 ].

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś klientem naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych i tych wynikających z przepisów konsumenckich.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).

Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca towarów zakupionych przez klientów sklepu internetowego (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, swojego własnego klienta – w wypadku tzw. dropshippingu), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów sklepu internetowego:

imię i nazwisko,

firmę przedsiębiorcy,

login,

numer telefonu,

adres email,

adres zamieszkania,

adres prowadzenia działalności gospodarczej,

adres, pod który mają zostać wysłane towary,

historia zakupów,

unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej,

w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,

w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury,

a niekiedy również:

dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego).

 

Przetwarzam następujące dane osobowe odbiorców:

imię i nazwisko;

adres dostawy;

numer telefonu.

 

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe ujawnimy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO.

Nasz system informatyczny jest serwisowany przez zewnętrzny specjalistyczny podmiot. Przy świadczeniu dla nas usług może on mieć wgląd do Twoich danych osobowych. Nie wiąże się to z jednak z przetwarzaniem Twoich danych poza naszą własną infrastrukturą informatyczną.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas rachunkowość. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar, lub dostawcom usług płatniczych, jeśli zdecydujesz się na taką formę płatności.

 

Dane odbiorców również przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO.

Nasz system informatyczny jest serwisowany przez zewnętrzny specjalistyczny podmiot. Przy świadczeniu dla nas usług może on mieć wgląd do Twoich danych osobowych. Nie wiąże się to z jednak z przetwarzaniem Twoich danych poza naszą własną infrastrukturą informatyczną.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas rachunkowość. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Proszę miej świadomość, że Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w moim sklepie internetowym), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

 

Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 

prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

 

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

 

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

 

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

 

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

 

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

 

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres [skleptuluz@gmail.com]. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr [12 633 2882_].

 

Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

 

Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe klientów sklepu internetowego pozyskujemy do nich samych.

Dane osobowe odbiorców pozyskujemy zaś od klientów sklepu internetowego, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych towarów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

-dotycząca danych osobowych kontrahentów-

 

 

Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywam się Dorota Madej-Kruszelnicka i działam z zespołem świetnych pracowników pod firmą „KRUSZ POL BIS”. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie (przy ul. [Garbarska 14_]). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres [skleptuluz@gmail.com_] lub telefonicznie pod nr [12 633 28 82_].

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Jeśli umowę z nami zawarł Twój pracodawca, albo podmiot, który reprezentujesz – ale to Ty z nami się kontaktujesz w jego imieniu – wtedy przetwarzanie Twoich danych osobowych w całości opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z podmiotem, który wskazał Ciebie jako swojego przedstawiciela. W dobrej wierze zakładamy, że podmiot ten przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że reprezentacja tego podmiotu należy do Twoich obowiązków

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres email,

numer telefonu,

numer fax,

adres prowadzonej działalności gospodarczej,

firma,

NIP,

REGON,

historia transakcji z Tobą,

historia korespondencji z Tobą (w tym przez email).

 

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe ujawnimy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO.

Nasz system informatyczny jest serwisowany przez zewnętrzny specjalistyczny podmiot. Przy świadczeniu dla nas usług może on mieć wgląd do Twoich danych osobowych. Nie wiąże się to z jednak z przetwarzaniem Twoich danych poza naszą własną infrastrukturą informatyczną.

Ponadto Twoje dane zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas rachunkowość. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. na podstawie umowy ramowej), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

 

Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 

prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

 

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

 

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

 

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

 

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

 

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

 

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres [_skleptuluz@gmail.com]. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr [_12 633 28 82].

 

Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Zbieramy Twoje dane osobowe zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie lub od podmiotu, który reprezentujesz.

 

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dotycząca danych osobowych użytkowników strony internetowej https://tuluz.pl/

 

 
Kim jesteśmy i jak nas znaleźć
Nazywam się Dorota Madej-Kruszelnicka i z zespołem świetnych pracowników
prowadzę sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://tuluz.pl/. Jesteśmy
administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie
(przy ul. Garbarskiej 14). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem
e-mail na adres skleptuluz@gmail.com lub telefonicznie pod nr 12 633 28 82.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Przetwarzamy dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie naszej strony
internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje
automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci
telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego
adresu IP), a także informacje o parametrach technicznych oprogramowania i
urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z
laptopa czy z telefonu) i sposobie takiego korzystania. Informacje te mogą być przez
nas wykorzystane do celów badania rynku oraz do poprawy działania strony. Nie
monitorujemy jednak Twojej aktywności w serwisie w sposób regularny i
systematyczny, ani nie tworzymy żadnych opracowań takich danych, z wyjątkiem
całkowicie zanonimizowanych statystyk.
Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust.
1 lit. af) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorazgoda osoby, której
dane dotyczą). Zgodę wyrażasz korzystając z naszej strony. Ponieważ na podstawie
danych dotyczących sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony nie
podejmujemy w stosunku do Ciebie żadnych decyzji (np. co do udzielenia rabatu),
nie jest w tym wypadku konieczna Twoja wyraźna zgoda (np. zaznaczenie
checkboxa). Wynika to z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO. Tym prawnie uzasadnionym
interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w serwisie i świadczenia
użytkownikom usług wsparcia.

Zgoda może być przez Ciebie w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na legalność
operacji przetwarzania dokonanych przed takim cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć w
ustawienia swojego konta, a jeśli nie masz konta w naszym sklepie, możesz ją
cofnąć tutaj: LINK.
Instalujemy też w Twojej przeglądarce tzw. pliki cookies, powodujące przez określony
czas wyświetlanie się reklam naszego sklepu przy przeglądaniu Internetu za pomocą
tej przeglądarki.
Tutaj również podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym
interesem jest prowadzenie przez nas marketingu. Ponieważ reklamy nie są
„sprofilowane” (tj. dobierane przy uwzględnieniu jakichkolwiek czynników innych niż
ten, że odwiedziłeś nasz serwis), nie jest wymagana zgoda na tę operację
przetwarzania danych (co wynika z art. 18 ust. 4 ustawy oświadczeniu usług drogą
elektroniczną).
Więcej na ten temat znajdziesz w części poświęconej cookies.
Prowadzimy też fanpage naszego sklepu w serwisie Facebook. Jeśli nas tam
odwiedzisz, będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów analitycznych (statystyki
odwiedzin). Jeśli zdecydujesz się na pozostawienie nam komentarza lub „Lajka”,
Twoje dane będą widoczne dla wszystkich innych odwiedzających i mogą posłużyć
jako materiał marketingowy.
Podstawą prawną przetwarzania jest więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora) oraz art 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
 
Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej:
-adres IP,
-parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez
użytkownika,.
-sposób korzystania ze strony przez użytkowników, typ strony, z jakiej użytkownik
został przekierowany oraz liczba odwiedzin i czas wizyty użytkownika na stronie,
-imię, nazwisko i zdjęcie profilowe oraz anonimowe statystyki odwiedzin naszych
fanów w serwisie Facebook.

 
Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się
w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty
trzecie. W umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że nie będą one
transferowane do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie
nie ma zastosowania RODO.
Nasz system informatyczny jest serwisowany przez zewnętrzny specjalistyczny
podmiot. Przy świadczeniu dla nas usług może on mieć wgląd do Twoich danych
osobowych. Nie wiąże się to z jednak z przetwarzaniem Twoich danych poza naszą
własną infrastrukturą informatyczną.
.
 
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji po upływnie 6 lat.
Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe zawarte w komentarzach lub “Lajkach”
przez czas trwania Twojej zgody. Jeśli chcesz abyśmy usunęli dane – proszę daj
nam znać lub usuń komentarz czy “Lajka” samodzielnie.
 
Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony z korzystania z naszej strony
internetowej. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci
wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych
wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:
 
prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)
 

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej
dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do
nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe
zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach
trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych,
a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której
dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą –
wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych
przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla
osoby, której dane dotyczą.
2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać
poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46,
związanych z przekazaniem.
3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych
osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które
zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w
rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba,
której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie
zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą
elektroniczną.
4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie
wpływać na prawa i wolności innych.

 
prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)
 

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 
prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)
 

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora
niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator
ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi
jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się
przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21
ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma
obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną
technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki
techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane
osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli
wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich
replikacje.
3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest
niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na
mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego
zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych
lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile
prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub
poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)
 

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych –
na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której
dane dotyczą.
 
2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane
osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za
zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa
członkowskiego.
3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym
osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21
RODO)
 

Artykuł 21
Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.
e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie
wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania
do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już
przetwarzać do takich celów.
4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą,
wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz
przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez
uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może
wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków
wykorzystujących specyfikacje techniczne.
6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym.
 
prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)
 

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze
strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez
administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe.
3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje
bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania,
które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i
wolności innych.
Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami
przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą. Możesz też
skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr +48 508-010-150.
 
Skarga do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli
sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy
RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
 
Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami
Co do danych eksploatacyjnych (Twój nr IP, rodzaj urządzenia i sposób korzystania z
serwisu przez Ciebie), to ich podanie nie jest konieczne do korzystania ze strony
internetowej. Więcej na ten temat znajdziesz w części poświęconej cookies.
 
Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie i od serwisu Facebook (jeśli nas tam
odwiedzisz). Zwróć przy tym uwagę, że dane eksploatacyjne te pozyskujemy w
sposób automatyczny.
 
Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i Twoje dane są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu w celu badania
rynku oraz do poprawy działania strony.nie dokonujemy ich profilowania w
rozumieniu przyjętym przez RODO.
 
Cookies
Nasza strona internetowa używa tzw. plików „cookies”. Możesz temu zapobiec
zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Instalacja plików „cookies” jest jednak
bardzo przydatna do prawidłowego działania strony.
W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies” – sesyjne, stałe oraz
analityczne.
„Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane na Twoim
urządzeniu do chwili gdy się wylogujesz.
„Cookies” stałe przechowywane są na Twoim urządzeniu przez czas określony w
parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
„Cookies” analityczne umożliwiają zaś nam lepsze poznanie sposobu korzystania
ze strony przez wszystkich użytkowników, co pozwala nam lepiej organizować jego
układ i wynajdywać błędy. Analityczne „cookies” gromadzą informacje o sposobie
korzystania ze strony przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został
przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie.
Informacje te nie są przez nas powiązane z konkretnym użytkownikiem, lecz służą do
opracowania statystyk korzystania ze strony przez wszystkich użytkowników.

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (DPD kurier) już od 150,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl