dalej suma: 0,00 zł
Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego www.tuluz.pl

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. DANE OSOBOWE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

  2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

  3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, dane Klienta podane w czasie rejestracji i składania zamówień.

  6. PRODUKT – rzecz ruchoma (akcesoria plastyczne) dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

  8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

  9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.tuluz.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

  10. SPRZEDAWCA – Dorota Madej-Kruszelnicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Madej-Kruszelnicka Firma Krusz-Pol-Bis (adres prowadzenia działalności: ul. Michałowskiego 6/2; 31-126 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 676 181 24 53, REGON: 356878379, adres poczty elektronicznej: skleptuluz@gmail.com, numer telefonu: (+48) 12 633 28 82 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

  11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

  12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  14. USŁUGODAWCA – Dorota Madej-Kruszelnicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Madej-Kruszelnicka Firma Krusz-Pol-Bis (adres prowadzenia działalności: ul. Michałowskiego 6/2; 31-126 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 676 181 24 53, REGON: 356878379, adres poczty elektronicznej: skleptuluz@gmail.com, numer telefonu: (+48) 12 633 28 82 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

  15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.

  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

  4. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

Imię i nazwisko (nazwa): Dorota Madej-Kruszelnicka pod firmą Dorota Madej-Kruszelnicka Firma Krusz-Pol-Bis

Adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby: ul. Michałowskiego 6/2, 31-126 Kraków

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany: wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP: 676 181 24 53 REGON: 356878379. Adres poczty elektronicznej skleptuluz@gmail.com Adres strony internetowej www.tuluz.pl

Numer telefonu: 12 633 28 82 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

   1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

   2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym;

   3. Newsletter.

  2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. Komputer z dostępem do Internetu;

   2. Dostęp do poczty elektronicznej.

   3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

   4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

  3. Dane kontaktowe Klienta, za pośrednictwem których może się on kontaktować ze Sprzedawcą:

   1. Adres: ul. Asnyka 6, 31-144 Kraków; ul. Garbarska 14, 31-131 Kraków;

   2. Numer telefonu: 12 633 28 82;

   3. Adres poczty elektronicznej: skleptuluz@gmail.com

  4. Sprzedawca kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem strony internetowej: www.tuluz.pl poczty elektronicznej lub telefonu.

  5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

  9. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada on za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze Sklepu internetowego ani za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze Sklepu internetowego.

 

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

  3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

   1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

   2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

   3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

   4. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta z chwilą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru podczas procesu Rejestracji po skutecznym zakończeniu Rejestracji.

  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

  5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

  6. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

  7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

   1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

   2. Usługę newslettera Klient może rozwiązać bez zachowania terminu wypowiedzenia poprzez maila wysłanego na adres: skleptuluz@gmail.com.

   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.

   4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

   5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” pod adresem: http://www.tuluz.pl/pl/i/Wysylka/4

  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

   1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

  5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

  6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

  7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

  8. Po zawarciu umowy, Sprzedawca dostarczy Kupującemu będącemu konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej, w formacie pdf. wraz z informacjami wymaganymi przez Ustawę o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Aby odtworzyć ten dokument konieczne jest posiadanie programu Adobe Reader lub podobnego obsługującego pliki o rozszerzeniu pdf.

 2. DOSTAWA

  1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

  2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

   1. za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia,

   2. do osobistego odbioru przez Klienta w sklepie stacjonarnym przy ul. Asnyka 6 w Krakowie lub ul. Garbarskiej 14 w Krakowie, po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową terminu i miejsca odbioru.

  3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

  4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” pod adresem: http://www.tuluz.pl/pl/i/Wysylka/4. Koszty te zostaną wskazane przed zakończeniem składania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 

 1. PŁATNOŚĆ

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

   1. Za pobraniem – u kuriera przy dostawie zamówionego Produktu;

   2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

   3. Gotówka – w przypadku odbioru osobistego.

  2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

  3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sklep Tuluz, ul. Asnyka 6, 31-144 Kraków.

  2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu, korzystając z formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu, aczkolwiek korzystanie przy odstąpieniu z formularza nie jest obowiązkowe.

  3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia dostawy Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

  4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

  5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności dokonanych przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty, inny niż przelew bankowy, zwrot płatności nastąpi, za zgodą i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Formularz wyrażenia zgody będzie załączany wraz z Produktem przy jego dostawie.

  6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   9.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Klientowi Produktów bez wad.

  2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

   1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie Cywilnym;

   2. W przypadku Umów sprzedaży, w których Klientem nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego;

   3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Sklep Tuluz, ul. Asnyka 6, 31-144 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skleptuluz@gmail.com;

   4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób;

   5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca nie wykonuje żadnych usług posprzedażnych.

  3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: Sklep Tuluz, ul. Asnyka 6, 31-144 Kraków lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skleptuluz@gmail.com

   2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

   3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 2. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Dorota Madej-Kruszelnicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Madej-Kruszelnicka Firma Krusz-Pol-Bis (adres prowadzenia działalności: ul. Michałowskiego 6/2; 31-126 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 676 18 124 53, REGON: 356878379, adres poczty elektronicznej: skleptuluz@gmail.com

  2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do:

   1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

   2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

   3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

  4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

  5. W celu dokonania dostawy zamówionego produktu, dane osobowe mogą zostać udzielone następującym przewoźnikom/firmom kurierskim:

   1. Poczta Polska SA, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa;

   2. Centrala InPost Sp. z o. o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków;

   3. UPS Polska Sp. z o. o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa;

   4. DHL Polska , ul. Czysta 11, 33-100 Tarnów.

   5. FEDEX Express Polska sp.Z O.O. , Ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa
 3. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu Klient zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Klienta z korzystania ze Sklepu internetowego i upoważnieniem Sprzedawcy do usunięcia Konta Klienta. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.

  4. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu, a także wszystkich poprzednio obowiązujących regulaminów, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.tuluz.pl/pl/i/Regulamin/1 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

  6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.3 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

  7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie Sklepu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

_____________________

Miejscowość, data

 

 

Sklep Tuluz

Ul. Asnyka 6

31-144 Kraków

e-mail: skleptuluz@gmail.com

__________________

Imię i Nazwisko Konsumenta

__________________

Ulica

__________________

Kod pocztowy

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru(*).

 

__________________

Podpis Konsumenta

 

 

 

 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.

Regulamin obowiązujący do 25 grudnia 2014 roku

 

Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym punkcie, Konsument ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.www.uokik.gov.pl).”

„Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym punkcie, Konsument ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Usługodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.www.uokik.gov.pl).”

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (DPD kurier) już od 150,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl